Có lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200.000 nghìn đồng hay không?

Có lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200.000 nghìn đồng hay không?

Xem thêm

Trường hợp Công ty xác định các khoản chi dịch vụ kê khai, tính thuế TNCN thay cho cá nhân

Trường hợp Công ty xác định các khoản chi dịch vụ kê khai, tính thuế TNCN thay cho cá nhân

Xem thêm