NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THU

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Xem thêm

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Xem thêm

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG T

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ

Xem thêm

BẢNG TRA CỨU CÁC KHOẢN KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN 2018

BẢNG TRA CỨU CÁC KHOẢN KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN 2018

Xem thêm

KẾ TOÁN THUẾ ANH NGUYEN Co.,Ltd

KẾ TOÁN THUẾ ANH NGUYEN Co.,Ltd

Xem thêm

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, thay thế 2 thủ tục hành chính thuế

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, thay thế 2 thủ tục hành chính thuế

Xem thêm

Kết nối với cơ quan thuế mới được sử dụng hóa đơn giấy

Kết nối với cơ quan thuế mới được sử dụng hóa đơn giấy

Xem thêm

Ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Xem thêm