Siết chặt kê khai, nộp thuế từ giao dịch điện tử

Siết chặt kê khai, nộp thuế từ giao dịch điện tử

Xem thêm

Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn

Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn

Xem thêm

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa

Xem thêm

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Một số chính sách mới về xuất nhập khẩu có hiệu lực từ Tháng 01/2018

Một số chính sách mới về xuất nhập khẩu có hiệu lực từ Tháng 01/2018

Xem thêm

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ MIỄN THUẾ TNCN NĂM 2018

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ MIỄN THUẾ TNCN NĂM 2018

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới: Hàng vạn người bị tác động

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới: Hàng vạn người bị tác động

Xem thêm

Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ,tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn,nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng laođộng

Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn,nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của ngườilao động.

Xem thêm