Đơn vị dự toán cấp 1 có được quyền quy định thời hạn nộp báo cáo bổ sung thông tin tài chính cho đơn vị kế toán cấp dưới không?

Đơn vị dự toán cấp 1 có được quyền quy định thời hạn nộp báo cáo bổ sung thông tin tài chính cho đơn vị kế toán cấp dưới không?

Xem thêm

Đơn vị dự toán cấp 1 sẽ bao gồm những đối tượng nào?

Đơn vị dự toán cấp 1 sẽ bao gồm những đối tượng nào?

Xem thêm

Đơn vị dự toán cấp 1 phải gửi những báo cáo nào cho cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước khi kết thúc kỳ kế toán năm?

Đơn vị dự toán cấp 1 phải gửi những báo cáo nào cho cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước khi kết thúc kỳ kế toán năm?

Xem thêm

Có thể tái cấu trúc tập đoàn theo hình thức huy động vốn từ các chủ sở hữu hay không?

Có thể tái cấu trúc tập đoàn theo hình thức huy động vốn từ các chủ sở hữu hay không?

Xem thêm

Khi thực hiện huy động vốn góp thì việc thay đổi tỷ lệ sở hữu đối với tài sản thuần của công ty con xảy ra trong trường hợp nào?

Khi thực hiện huy động vốn góp thì việc thay đổi tỷ lệ sở hữu đối với tài sản thuần của công ty con xảy ra trong trường hợp nào?

Xem thêm

Công ty mẹ phải xác định biến động đối với tài sản thuần của công ty con trước hay sau khi thực hiện huy động vốn từ các chủ sở hữu?

Công ty mẹ phải xác định biến động đối với tài sản thuần của công ty con trước hay sau khi thực hiện huy động vốn từ các chủ sở hữu?

Xem thêm

Ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2023 nhưng thực hiện sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT bao nhiêu?

Ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2023 nhưng thực hiện sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT bao nhiêu?

Xem thêm

Hợp đồng mua bán hàng hóa ký kết đầu năm 2023 kéo dài quá trình thực hiện qua sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

Hợp đồng mua bán hàng hóa ký kết đầu năm 2023 kéo dài quá trình thực hiện qua sau ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế GTGT 8% hay 10%?

Xem thêm