Thông báo V/v triển khai dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) cho 15 tỉnh

Thông báo V/v triển khai dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) cho 15 tỉnh

Xem thêm

Công văn số 5117/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/12/2018 v/v hoá đơn điện tử

Công văn số 5117/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/12/2018 v/v hoá đơn điện tử

Xem thêm

Công văn số 5111/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/12/2018 v/v thuế GTGT

Công văn số 5111/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14/12/2018 v/v thuế GTGT

Xem thêm

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2018

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2018

Xem thêm

Luật số: 106/2016/QH13

Luật số: 106/2016/QH13

Xem thêm

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ THUẾ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ THUẾ

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THU

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Xem thêm

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Xem thêm